Dn Karaoke

Dn Karaoke

Th�ng thường một những thiết bị tạo n�n bộ d�n karaoke chất lượng gồm c�c thiết bị sau : Amply karaoke, bộ loa karaoke, micro karaoke, b�n mixer, đầu karaoke, bộ xử l� t�n hiệu, nguồn ph�t v� c�c phụ kiện kh�c..

D�N KARAOKE HAY GỒM NHỮNG G�? Một bộ d�n karaoke cơ bản v� ti�u chuẩn nhất thường bao gồm c�c thiết bị karaoke : bộ loa karaoke, đầu karaoke, micro ,amply karaoke, ...l� đủ. Tr�n thực tế để tăng hiệu quả �m thanh chuy�n nghiệp hơn, phục vụ tốt trải nghiệm h�t v� nghe nhạc chuy�n nghiệp bạn c� thể trang bị th�m c�c thiết bị như : loa sub, mixer, đẩy c�ng suất, nguồn ph�t,...với đa dạng mẫu m� phối gh�p ph� hợp chắc chắn sẽ mang đến hệ thống d�n �m thanh karaoke gia đ�nh hay nhất
Brand
SINGTRONIC()
Max Watts Output
3000W()
5000W()
4000W()
2000W()
3500W()
3000()
6000W()
Microphone Features
Anti-Feedback()
Microphones Included
2()
Speaker Type
Tripod()
Bookshelf()
Shelf Power()
Floor Standing()
Power Speaker()
Active Speaker()
Subwoofer()
Floor Stand()
Bookself()
Amplifier Features
Digital()
Touch Screen()
Anti-Feedback()
Analog Adjustment()
Analog()
Board Mixer()
Anti-Howling()
Board Mixer Amplifier()
Digital Anti-Feedback()
Karaoke Song Type
YouTube()
Hard Drive()
Youtube Songs()
Hard Drive Size
8TB()
Results none found
Display:
Sort by:
First Previous    Next Last
Results none found
Singtronic Youtube Karaoke System by iPhone/iPad & PC Tablet Professional 3000W System Special
Singtronic Complete Professional 3000W Karaoke System Special by Youtube Control by Phones & Tablets
Singtronic Complete Karaoke System 5000W Youtube Songs by Iphone and Android
Professional Karaoke System Complete 4000W Select Songs by Iphone & Android Apps
Professional Karaoke System 2000W via Youtube Unlimitted Songs by Apps
Singtronic Professional 4000W YouTube Karaoke System via iPhone & PC Android
Singtronic Professional 4000W Complete YouTube Karaoke System via iPhone, iPad and Android PC Tablet
Singtronic Complete Digital 2000W Youtube Karaoke System Select Songs by Phone Apps
Singtronic Complete Karaoke System 3000W Youtube Songs by Iphone and Android Best Value
Singtronic Professional 3000W Complete Karaoke System via Youtube Songs by Iphone & Android
Singtronic Professional KJ/DJ Karaoke System 4000W via Youtube Songs by Iphone & Tablets
Youtube Karaoke System Singtronic 5000W Select Songs via Iphone / Ipad and Android
Singtronic Professional 4000W YouTube Karaoke System Select Songs by iPhone & Android
YouTube Karaoke System by iPhone / iPad & PC Tablet Professional 3500W Complete System
Singtronic Complete 3000W Professional Digital Karaoke System Unlimitted Youtube Songs Selec by Phone
Professional Karaoke System 5000W Digital Touch Screen Select Song via Youtube by Iphone & Tablets
Singtronic Complete 6000W Karaoke System with Digital Touch Screen & Anti-feedback
Complete Karaoke System 6000W Digital Touch Screen Select Song via Unlimitted Youtube by Iphone & Tablets
Professional Complete 6000W Youtube Karaoke System, Built in HDMI-Arc, Optical, EQ, Recording, Bluetooth
Singtronic Complete Karaoke System Professional 6000W Built in Anti-Feedback Microphones
Scroll to top