Ampli Karaoke | Singtronic.com

Ampli Karaoke

Một d�n �m thanh karaoke gia đ�nh chuy�n nghiệp th� kh�ng thể n�o thiếu Amply được. Ampli karaoke cũng v� c�ng phong ph�. Nếu ng�n s�ch c� nhiều bạn n�n mua amply đắt tiền ch�t tuy gi� hơi đắt một ch�t nhưng chất lượng th� v� c�ng tuyệt hảo. Bạn cần ch� � đến c�ng suất của amply phải tương th�ch với c�c thiết bị �m thanh kh�c đặc biệt l� loa, để chất lượng thật sống động ph�t huy to�n hiệu suất.
Brand
SINGTRONIC()
Max Watts Output
1000W()
1500W()
2000W()
2500W()
3000W()
3500W()
4000W()
5000W()
6000W()
7000W()
Microphone Features
Anti-Feedback()
Microphones Included
2()
Speaker Type
4 Speakers()
Amplifier Features
Analog()
Includes Mics()
Anti-Howling()
Digital()
Mixer Features
Digital()
Recommended Use
Analog Adjustment()
Anti-Howling()
Karaoke Song Type
Youtube()
Results none found
Display:
Sort by:
First Previous    Next Last
Results none found
Singtronic KA-500M Professional 1000W Amplifier Karaoke Optical, Arc, Recording
Singtronic KA-550Pro Professional Analog 1500W Mixing Amplifier Karaoke
Singtronic KA-1000Pro Professional 2000W Analog Mixing Amplifier Karaoke
Singtronic KA-2000DSP Professional DJ/KJ Analog 2500W Mixing Amplifier Karaoke
Singtronic KSP-1000ProW Digial 2000W 3 in 1 Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KSP-3000Pro (Grey) Professional 3 in 1 Digital 3000W Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KSP-1500Pro Professional 3 in 1 Digital 3500W Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KA-3000DSP Professional KJ/DJ 3000W Mixing Amplifier Equalizer Karaoke
Singtronic KSP-3000Pro Professional 3 in 1 Digital 3000W Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic Professional Class D 3000W Power Amplifier + Digital Karaoke Processor Mixer Anti-Feedback
Singtronic KA-4000DSP Professional DJ/KJ 4000W Console Mixing Amplifier Karaoke
Singtronic KSP-3500Pro Professional 3500W Digital 3 in 1 Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KSP-4000Pro Professional 3 in 1 Digital 4000W Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KSP-5000Pro Professional 5000W Digital 3 in 1 Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KA-5000DSP Professional KJ/DJ Analog 5000W Mixing Amplifier Equalizer Karaoke
Singtronic KSP-4000ProA Professional 4 in 1 Digital 4000W Karaoke Amplifier W/ Unlimited Youtube Songs
Singtronic KSP-1500ProB Professional 4 in 1 Digital 2500W Karaoke Amplifier W/ Unlimited Youtube Songs by Iphone & Tablets
Singtronic KSP-5000HD Professional 4 in 1 Digital 5000W Karaoke Amplifier W/ Unlimited Youtube Songs
Singtronic KSP-6000Pro Professional 6000W Digital 3 in 1 Karaoke Sound Processor 4 Channels Amplifier
Singtronic KSP-7000HD Professional Smart 4 in 1 Digital 7000W Karaoke Amplifier
Scroll to top