Ampli Karaoke

Ampli Karaoke

Một d�n �m thanh karaoke gia đ�nh chuy�n nghiệp th� kh�ng thể n�o thiếu Amply được. Ampli karaoke cũng v� c�ng phong ph�. Nếu ng�n s�ch c� nhiều bạn n�n mua amply đắt tiền ch�t tuy gi� hơi đắt một ch�t nhưng chất lượng th� v� c�ng tuyệt hảo. Bạn cần ch� � đến c�ng suất của amply phải tương th�ch với c�c thiết bị �m thanh kh�c đặc biệt l� loa, để chất lượng thật sống động ph�t huy to�n hiệu suất.
Brand
SINGTRONIC()
Max Watts Output
1500W()
2000W()
2500W()
3000W()
4000W()
3500W()
5000W()
6000W()
Microphone Features
Anti-Feedback()
Microphones Included
2()
4()
Speaker Type
4 Speakers()
Amplifier Features
Analog()
Includes Mics()
Anti-Howling()
Digital()
Anti-feedback()
Consale()
Mixer Features
Digital()
Recommended Use
Analog Adjustment()
Anti-Howling()
Karaoke Song Type
Youtube()
Hard Drive()
Hard Drive Size
5TB()
Results none found
Display:
Sort by:
First Previous    Next Last
Results none found
Singtronic KA-550Pro Professional Analog 1500W Mixing Amplifier Karaoke
Singtronic KA-1000Pro Professional 2000W Analog Mixing Amplifier Karaoke
Singtronic KA-2000DSP Professional DJ/KJ 3000W Mixing Amplifier Karaoke HDMI-Arc, Optical & Recording
Singtronic KSP-1000ProW Professional Digial 2000W 3 in 1 Karaoke Sound Processor Mixing Amplifier
Singtronic KSP-3000Pro Professional 3 in 1 Digital 3000W Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KA-4000DSP Professional DJ/KJ 4000W Console Mixing Amplifier Karaoke with Equalizer & Recording
Singtronic KSP-3500Pro Professional 3500W Digital 3 in 1 Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KSP-4000Pro Professional 3 in 1 Digital 4000W Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KSP-5000Pro Professional 5000W Digital 3 in 1 Karaoke Sound Processor Amplifier
Singtronic KA-5000DSP Professional KJ/DJ 5000W Mixing Amplifier Equalizer & Recording Karaoke
Singtronic KSP-1500ProB Professional 4 in 1 Digital 2500W Karaoke Amplifier W/ Unlimited Youtube Songs by Iphone & Tablets
Singtronic KSP-6000Pro Professional 6000W Digital 3 in 1 Karaoke Sound Processor 4 Channels Amplifier
Singtronic KSP-2000Pro Professional Digital 3000W Sound Processor 2 in 1 Mixing Amplifier Karaoke Anti-Feedback
Singtronic KSP-6000Pro Professional 6000W Digital Karaoke Sound Processor + KTV-15.6UHD Professional 5TB Hard Drive Tablets
Singtronic KA-3000Pro Professional KJ/DJ 3000W Mixing Amplifier Equalizer Karaoke & USB Recording
Singtronic PM-6000Pro Professional 6000W Digital Console Mixing Board Karaoke Ampliffier
Scroll to top